Ценовник

  • Цене књиговодствених услуга

    Цене књиговодствених услуга зависе од облика организовања и обима текуће документације која се доставља на обраду. Цене које следе су почетне и на месечном нивоу: Предузетничка радња која није у ПДВ-у ……………………………….. почев од 30 еура; Предузетничка радња у систему ПДВ-а …………………………………. почев од 60 еура; Друштво са ограниченом одговорношћу ……………………………….. почев од 100 еура; …

  • Цене осталих услуга

    Ове услуге обухватају комплетну припрему документације. Клијенту преостаје да уплати потребне таксе и да овери одређена документа пред органима овере. Оснивање привредног друштва (ДОО)…………………….. 50 еура Промена на привредном друштву (прва)…………………. 20 еура Промена правне форме ……………………………………………. 200 еура Ликвидација (почетак) ……………………………………………… 100 еура Ликвидација (завршетак – брисање) ………………………… 100 еура

  • Цене софтвера

    Износ потребне инвестиције за набавку пословног софтвера зависи од више фактора. У основи дели се на цену куповине потребних лиценци и трошкове имплементације. За набавку пословног софтвера Calculus потребно је купити лиценцу за Sybase SQLAnywhere. Цена лиценце је 150 еура + ПДВ по рачунару. Даље коришћење програмског пакета Calculus  се наплаћује 20 еура + ПДВ месечно. Ово је цена …