Извештај о трансферним ценама

Правна лица и предузетници, који су у току године имали трансакције са повезаним лицима, у обавези су да уз Порески биланс и Пореску пријаву за порез на добит саставе Извештај (Елаборат) о трансферним ценама. Циљ Извештаја о трансферним ценема  је да се изврши провера да ли је пословање по повлашћеним условима између повезаних лица имало за утицај умањење исказане опорезиве добити.

Ко су повезана лица?

Повезаност правних лица и предузетника је дефинисана у Члану 59. Закона о порезу на добит правних лица:

Лицем повезаним са обвезником сматра се оно физичко или правно лице у чијим се односима са обвезником јавља могућност контроле или значајнијег утицаја на пословне одлуке.
У случају посредног или непосредног поседовања најмање 25% акција или удела сматра се да постоји могућност контроле над обвезником.
Могућност значајнијег утицаја на пословне одлуке постоји, поред случаја предвиђеног у ставу 3. овог члана и када лице посредно или непосредно поседује најмање 25% гласова у обвезниковим органима управљања.
Лицем повезаним са обвезником сматра се и оно правно лице у коме, као и код обвезника, иста физичка или правна лица непосредно или посредно учествују у управљању, контроли или капиталу, на начин предвиђен у ст. 3. и 4. овог члана.
Лицима повезаним са обвезником сматрају се брачни или ванбрачни друг, потомци, усвојеници и потомци усвојеника, родитељи, усвојиоци, браћа и сестре и њихови потомци, дедови и бабе и њихови потомци, као и браћа и сестре и родитељи брачног или ванбрачног друга, лица које је са обвезником повезано на начин предвиђен у ст. 3. и 4. овог члана.
Изузетно од ст. 2. до 6. овог члана, лицем повезаним са обвезником сматра се и свако нерезидентно правно лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом.

Трансакције у мањем обиму

Уколико су повезана лица остварила међусобне трансакције у обиму који не прелази 8.000.000 динара Извештај о трансферним ценама подносе у скраћеном обиму. Напомињемо да позајмице у било ком обиму нису ослобођене израде пуног Извештаја о трансферним ценама.

Садржај извештаја о трансферним ценама

Правилник о трансферним ценама прописује седеће обавезне елементе сваке документације о трансферним ценама:

  • Анализу групе повезаних правних лица којима припада обвезник
  • Анализу делатности
  • Функционалну анализу
  • Избор метода за проверу усклађености трансферних цена са ценама утврђеним по принципу ‘ван дохвата руке’
  • Анализу путем базе података софтверског пакета специјализованог за трансферне цене
  • Закључак да ли је потребно кориговати пореску основицу на основу пословања са повезаним лицима по трансферним ценама
  • Остали прилози: преглед коришћених података при изради студије
Рок за предају извештаја

Извештај о трансферним ценама се доставља уз порески биланс у истом року који је прописан за предају пореске пријаве (за правна лица у року од 180 дана од истека пореског периода, а за предузетнике до 15. марта наредне године).

Цена израде извештаја

Цена израде извештаја у многоме зависи од обима података који се морају обрадити као и сложености међусобне повезаности. Будите слободни да нас контактирате како би нам изнели ваше потребе, а ми ћемо вам дати предлог наше будуће сарадње.