Припрема документације и остало

Оснивање предузећа ………………. 50 ЕУР

Услуга оснивања предузећа подразумева:

  • Саветовање око доношења одлука при оснивању предузећа (обухвата и проверу заузетости жељеног назива);
  • Израда оснивачког акта са осталом пратећом документацијом (Уговор/Одлука о оснивању, ОП образац, Регистрациона пријава…)
  • Предаја аконтационе ПДП пријаве Пореској Управи (након успешног оснивања)

У скопу ове услуге ми вам израђујемо комплетну документацију потребну за оснивање предузећа. Вама преостаје да уплатите оснивачки улог, уплатите потребне таксе за оснивање, оверите Оснивачки Акт и ОП образац у Суду.

Регистрација промене код привредног друштва ………….. 20 ЕУР за прву + 10 ЕУР за сваку следећу промену

Ова услуга подразумева израду одговарајућег акта (Одлуга, Уговор и слично) на основу кога се иницира промена и попуњавање регистрационе пријаве. Врсте промене могу бити:

  • промена пословног имена, седишта, правне форме, претежне делатности, трајања, капитала (повећање, смањење, уплата, унос, пренос или продаја) и чланова;
  • промена података о лицима која имају дужност према друштву: директору,
    председнику УО, заступнику, прокуристи;
  • промена података о огранку: регистровање и брисање огранка и података о огранку;
  • промена контаката: телефон, факс, електронска адреса (е-маил), адреса интернет стране.
Промена правне форме предузетничке радње у привредно друштво ….. 200 ЕУР

Код промене правне форме предузетничке радње у привредно друштво, најчешће је то доо, долази до настанка новог правног лица (привредног друштва, доо) и до брисања (гашења, затварања, престанка) предузетничке радње. Наша услуга се састоји у сачињавању комплетне документације за оба дела овог посла: оснивачки акт и све остало за настанак привредног друштва (доо) и брисање предузетничке радње (СЗР, СТР, СУР и слично).

Ликвидација привредног друштва …… 100 ЕУР-а покретање поступка + 100 ЕУР-а за окончање поступка

Ова услуга подразумева израду потребне ликвидације за почетак ликвидационог поступка, израду почетног ликвидационог извештаја и документацију потребну за окончање поступка ликвидације, односно брисање привредног друштва. За успешну ликвидацију привредног друштва неопходно је да је привредно друштво у могућности да измири своје повериоце.